Board Members

Current Board Members (alphabetical order, by surname)

Barbara Litt

Jun Matsumoto

Teruko Mitamura

Yoko Motoyama

Reiko Nakajima

Atsumi Sewell

Akemi Yamakita

Fumio Yasuzawa

Representative in Tokyo (not a Board Member)

Keiko Nagamatsu

Past Board Members

Matt Dunn
Shinji Hashimoto
Sono Takano Hayes
Nobutaka Hirooka
Kazuaki Hiruma
Shigeru Nishiyama
Hitomi Shirahata Mullen
Akira Sekikawa